STATUS: ONLINE
PLAYERS: 266/400
RANKING

latestnews NRTN
Most powerfull guilds

El Polakos Matadores

769 kills

Latwo jak na LoSie

436 kills

Taktyczny Odwrot

270 kills

Bestie

267 kills
KAKUZU EVENT05.07.18 20:34:36
NRTN 2.624.06.18 00:46:32
DOWNLOAD NEW CLIENT OR U WILL HAVE DEBUGS! > CLICK HERE <


PL:
NOWA EDYCJA 2018.06.30 16:00

Ta edycja była sukcesywna, ale przez problemy który napotkaliśmy na początku edycji musimy zrobić reset. Ta edycja prawdopodobnie będzie najdłuższa z wszystkich które były robione.
Client > CLICK HERE <
Niżej przedstawię listę zmian ale zanim to chciałbym podziękować wszystkim graczom za to, że graliście do końca.
Topowi Gracze:
Top 1 - Boberek - 480 premium points
Top 2 - Cichociemny - 240 premium points
Top 3 - Ryboglowie - 120 premium points
Lista zmian:
- nowe sagi
- nowy monster wraz z itemami
- traveller(między suną/konohą/myoboku/mizu)
- naprawa katon masterów
- naprawa tasków
- naprawa daily
- nowe grafiki
- nowe grafiki transformacji
- poprawa bugów
oraz wiele więcej

ENG:
NEW EDITION 2018.06.30 16:00

This edition was successful, but because of the problems that we had at the beginning of the edition we have to make a reset. This edition will probably be the longest of all that were made.
Client > CLICK HERE <
Below, you have a list with changes but before that i would like to thank every player for playing till the end
Top Players:
Top 1 - Boberek - 480 premium points
Top 2 - Cichociemny - 240 premium points
Top 3 - Ryboglowie - 120 premium points
List of Changes:
- new sagas
- new monster with items
- traveller(suną/konohą/myoboku/mizu)
- fixed katon masters
- fixed tasks
- fixed daily missions
- new graphics
- new graphics of transforms
- fixed a lot of bugs
and much more.

IF YOU BOUGHT THE POINTS UP TO 2 WEEKS BEFORE THE ANNOUNCEMENT OF THE START YOU CAN GET BACK POINTS BUT U MUST WRITE TO US.
DOUBLE POINTS17.04.18 17:20:36
NRTN 2.5.806.04.18 21:50:51

NOWA EDYCJA 2018-04-13 18:30

Punkty zostały wyzerowane, pisałem na zapowiedzi poprzedniej edycji że to niestety się stanie, i się stało.
Serwer zostanie wyłączony i postacie zostaną zresetowane 2018.04.07 o godzinie 18:30
Niżej przedstawię listę zmian ale zanim to chciałbym podziękować wszystkim graczom za to, że graliście do końca.
Lista Zmian:
- Nowe questy
- Nowy design strony
- Możliwość wybrania designu strony
- Nowe grafiki
- Usprawnienie tasków
- Daily Misje
- Nowe tło w cliencie
- Poprawa balansu pvp oraz rozgrywki
oraz wiele wiele więcej
Topowi Gracze:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120

NEW EDITION 2018-04-13 18:30
The points were reset, I wrote on the announcements of the previous edition that it will unfortunately happen, and it happened.
The server will be turned off and characters will be reset on 2018.04.07 at 18:30
Below you have a list of changes but before that I would like to thank all the players for playing until the end.
List of changes:
- New quests
- New design of website
- You can choose the design of the page
- New graphics
- Improving in Tasks
- Daily Missions
- New background in client
- Improved pvp and gameplay balance
and much much more
Top Players:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120
Valentine Sale13.02.18 12:51:36
NRTN 2.5.603.02.18 19:37:24
Witam, na serwer dochodzi nowa aktualizacja. ! NRTN 2.5.6 !

Lista Zmian:
- 2 nowe respawny
Na serwer doszły 2 nowe respawny! Momoshiki oraz Kinshiki. Lecz dojście do nich nie jest takie łatwe gdyż trzeba zdobyć potrzebne itemy i wykonać misję!
- 2 nowe postacie
Zostały dodane na serwer aż dwie nowe postacie! I jest to nawet duet. Są to Haku oraz Zabuza!
- 2 nowe sety
Na serwer zostały dodane nowe sety z autorskimi grafikami!
- 1 nowy event
Do eventów został dodany Team Battle!
- zmiany w Custom Cliencie
W custom cliencie pojawiły się nowe zmiany dzięki którym będzie lepiej się grało!(Wszystkie błędy jakie ktoś będzie miał proszę zgłaszać w grze CTRL + R albo facebook)
- rework itemów
Itemy na serwerze uległy reworku. Dostały nowe statystyki.
- dodano nową rzecz do sms shopa!
A jest to mianowicie MC Ticket który po użyciu będzie zezwalał na zalogowanie się na więcej niż 1 postać na 1 koncie.

ENG:
Hello, a new update is coming to the server. ! NRTN 2.5.6 !

List of Changes:
- 2 new respawns
Two new respawns arrived on the server! Momoshiki and Kinshiki. But getting to them is not so easy because you have to get the mission items and complete the mission!
- 2 new characters
Two new characters have been added to the server! And it's even a duo. They are Haku and Zabuza!
- 2 new sets
New items with original graphics have been added to the server!
- 1 new event
Team Battle has been added to the events!
- changes in custom client
In a custom client there are new changes that will make it better! (All errors that someone will have, please report in the game CTRL + R or facebook)
- rework of items
Items on the server have been reworked. They got new statistics.
- added a new item to the sms shop
And this is namely MC Ticket which after use will allow you to log on to more than 1 character on 1 account.

Select layout: