STATUS: ONLINE
PLAYERS: 173/400
RANKING

chouji NRTN
Chouji
Glove
Tank

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Fubuki No Jutsu
Target
100
Nikudan Sensha
Area
200
Bubun Baika no Jutsu
Target
500
Nikudan Hari Sensha
Area
1000
Cho Harite
Target
1250
Cho Baika no Jutsu
Area
1500
Chodan Bakugeki
Target
2000
Daburu Nikudan Sensha
Target
2250
Futon Mizuame Endan
Area
2500
Daburu Bubun Baika no Jutsu
Target
500
Baika no Jutsu
Buff
1000
Carori Controru
Stun(3 seconds)

Select layout: