STATUS: ONLINE
PLAYERS: 159/400
RANKING

kakuzu NRTN
Kakuzu
Glove
Support

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Asaito Nagai no Jutsu
Target
100
Daburu Asaito Nagai no Jutsu
Target
200
Fuuton Atsugai
Target
500
Suiton Suijinheki
Wave
1000
Hi to Kaze no Jutsu
Wave
1250
Jiongu Hando
Target
1500
Raiton Gian
Wave
2000
Jiongu
Target
2250
Suiton Mizudeppo
Area
2500
Katon Zukokku
Target
500
Doton Domu
Buff
1000
Mokuton Mokusei
Area Trap

Select layout: