STATUS: ONLINE
PLAYERS: 161/400
RANKING

kankuro NRTN
Kankuro
Distance
Support

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Sand Shuriken
Target
100
Kugutsu no Jutsu
Area
200
Kurohigi Kiki Ippatsu
Target
500
Karasu
Karasu Summon
1000
Kuroari
Kuroari Summon
1250
Kuroari Kiki Sankaku
Target
1500
Akahigi Kiki Sankaku
Target
2000
Sanshouo
Sanshouo Summon
2250
Suiton Mizudeppo
Area
2500
Kurohigi Sandai Higeki
Target
500
Doku Me
Buff
1000
Doku Higeki
Stun (4 seconds)

Select layout: