STATUS: ONLINE
PLAYERS: 161/400
RANKING

konan NRTN
Konan
Distance
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Fubuki No Jutsu
Target
100
Noto Bakuhatsu
Target
200
Shikigami no Mai
Target
500
Kami no Yari
Target
1000
Shikigami Choeki
Area
1250
Kami Nagashi
Target
1500
Ame no Kami
Target
2000
Shikigami Kyu
Area
2250
Katon Gamayu Endan
Area
2500
Kami no Shisha no Jutsu
Target
500
Kami no Shisha
Buff
1000
Kami Jin Kyu
Stun(2 seconds)

Select layout: