STATUS: ONLINE
PLAYERS: 161/400
RANKING

madara NRTN
Uchiha Madara
Sword
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Katon Goukakyuu No Jutsu
Wave
100
Katon Ryuuka No Jutsu
Target
200
Katon Housenka No Jutsu
Target
500
Doton Doryu Joheki
Target
1000
Mokuton Sashiki no Jutsu
Target
1250
Katon Goenkyu
Wave
1500
Katon Haijingakure no Jutsu
Target
2000
Tengai Shinsei
Target
2250
Katon Gamayu Endan
Area
2500
Yasaka no Magatama
Target
500
Shakujo
Buff
1000
Madara Rinnegan
Stun(2 seconds)

Select layout: