STATUS: ONLINE
PLAYERS: 173/400
RANKING

orochimaru NRTN
Orochimaru
Sword
Support

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Fubuki No Jutsu
Target
100
Senpo Muki Tensei
Area
200
Chakra no Mesu
Target
500
Mateki Mugen Onsa
Target
1000
Senei Tajashu
Wave
1250
Orohebii
Target
1500
Orohebiii
Target
2000
Sojasosai no Jutsu
Target
2250
Suiton Mizudeppo
Area
2500
Yamata no Jutsu
Target
500
Snake no Jin
Buff
1000
Shoshagan no Jutsu
-20% hp and 4sec invisiblity

Select layout: