STATUS: ONLINE
PLAYERS: 159/400
RANKING

shikamaru NRTN
Nara Shikamaru
Distance
Support

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Fubuki No Jutsu
Target
100
Kagemane no Jutsu
Wave
200
Hikaridama
Target
500
Kage Kubishibari no Jutsu
Target
1000
Kage Tsukami no Jutsu
Area
1250
Kage Nui no Jutsu
Target
1500
Kage Mane no Jutsu
Wave
2000
Kageyose no Jutsu
Wave
2250
Suiton Mizudeppo
Area
2500
Nikudan Yoyo
Target
500
Kage no Hari
Buff
1000
Kage Tsukami Seiko
Stun(4 seconds)

Select layout: