STATUS: ONLINE
PLAYERS: 159/400
RANKING

tobirama NRTN
Senju Tobirama
Glove
Tank

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Suiton Goshokuzame
Target
100
Kage Shuriken no Jutsu
Target
200
Mizu no Dobiru no Jutsu
Target
500
Suiton Suijinheki
Wave
1000
Suiton Suishouha
Area
1250
Hiraishingiri
Target
1500
Suiton Suidanha
Wave
2000
Suiton Suiryudan no Jutsu
Target
2250
Futon Mizuame Endan
Area
2500
Gojo Kibaku Fuda
Target
500
Shisekiyojin
Buff
1000
Goshun Mawashi no Jutsu
Swapping Places with Target

Select layout: